Polish

[Scene] - pojedyncza scena

Dokładnie przeczytaj opisy parametrów sceny, część z nich ma wpływ na kolejne sceny, jeżeli nie zostaną tam zmienione. Standardowo czas w Mugenie mierzy się w tikach, gdzie 60 = 1 sekunda.

[Scene <liczba>] : (x)(liczba_c) Grupa z numerem sceny, liczby powinny zaczynać się od 0.

fadein.time = czas : (liczba_c) Czas efektu pojawiania się grafiki sceny na początku.

fadein.col = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła pojawiania się grafiki sceny na początku. Wartości dla kolorów od 0 do 255.

clearcolor = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła dla sceny, jeżeli chcesz używać tego samego koloru w kolejnych scenach, wystarczy ustawić kolor w pierwszej scenie. Wartości dla kolorów od 0 do 255. Standard to: clearcolor = 0,0,0.

layerall.pos = pozycjaX, pozycjaY : (liczba_c) Domyślna pozycja dla wszystkich warstw. Jeżeli zostanie pominięta w pierwszej scenie to Mugen przyjmie wartości layerall.pos = 0,0. Jeżeli w kolejnych scenach pozycja nie zostanie ustawiona to zostanie użyta pozycja z poprzedniej sceny. Pozycja warstw nie wpływa na dodane obiekty graficzne.

layer<liczba>.starttime = czas : (liczba_c) Czas startu wyświetlania warstwy. Standard to: layer<liczba>.starttime = 0.

layer<liczba>.offset = przesuńX, przesuńY : (liczba_c) Przesunięcie pozycji na osi X i Y dla warstwy, względem domyślnej pozycji, czyli layerall.pos. Standard to: layer<liczba>.offset = 0,0.

layer<liczba>.anim = numer : (liczba_c) Numer animacji do wyświetlenia. Nie da się wyświetlić w warstwie pojedynczego sprita, musi być zapisany w formie animacji. Jeżeli użyta zostanie animacja to nie może zostać użyty tekst na tej samej warstwie.

bgm = plik : (tekst) Wpis ze ścieżką do pliku z muzyką, np. w formacie MP3. W scenie w której zostanie użyty, zacznie być odtwarzana muzyka. Muzyka będzie kontynuowana w kolejnych scenach, jeżeli wpis nie pojawi się ponownie. Jeżeli wpis w kolejnej scenie pojawi się jako pusty np. bgm =, to muzyka zostanie wyłączona. Plik z muzyką jest wyszukiwany w tym samym folderze co plik scenorysu.

bgm.loop = pętla : (0/1) Czy muzyka ma być zapętlona. Standard to: bgm.loop = 0.

window = X1 ,Y1, X2, Y2 : (liczba_c) Obszar ograniczający wyświetlanie sceny, jest to potrzebne jeżeli chcesz wyświetlać wybrany fragment względem ekranu, działa trochę jak okno przez które się patrzy. W wypadku gdy window = 0,0,319,239 wszystko co wejdzie w rejon całego ekranu będzie wyświetlane. Jeżeli wpis zostanie pominięty w danej scenie, zostanie użyty wpis z poprzedniej sceny, bez używania tego wpisu obszarem będzie cały ekran. Parametr ten nie wpływa na wyświetlanie dodatkowych obiektów graficznych.

bg.name = nazwa_tła : (tekst) Tło sceny to nic innego jak nazwa nowej grupy w której można dodać obiekty graficzne opisane w artykule: Edytowanie Mugena » Obiekty graficzne w Mugenie. Nazwano to tłem, ponieważ dodatkowe obiekty będą standardowo wyświetlane pod warstwami sceny, chyba że zostanie odpowiednio ustawiony parametr layerno. Tworząc nazwę nowej grupy nie należy używać spacji ! Przykładowo: dla bg.name = Nazwa0sceny, powstanie grupa [Nazwa0scenyDef] a pod nią będą dodawane grupy obiektów np. [Nazwa0sceny Normal]. Schemat jest pokazany niżej.

fadeout.time = czas : (liczba_c) Czas efektu zanikania grafiki sceny na końcu.

fadeout.col = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła zanikania grafiki sceny na końcu. Wartości dla kolorów od 0 do 255.

end.time = czas : (x)(liczba_c) Czas po jakim scena zostanie zakończona i uruchomi się następna. Powinna to być minimum suma czasów fadein.time + czas wyświetlania warstw + fadeout.time.

Przykład:

[Scene 0]
; efekt na początku
fadein.time = 90
fadeout.col = 0,0,0
; kolor tła
clearcolor = 0,0,0
; warstwy
layerall.pos = 0,0
layer0.starttime = 0
layer0.offset = 160,120
layer0.anim = 0
layer0.endtime = 300
layer1.starttime = 0
layer1.offset = 160,180
layer1.anim = 1
; muzyka
bgm = plik.mp3
bgm.loop = 1
; ograniczenie ekranu
window = 0,0, 319,239
; tło sceny
bg.name = BG0
; efekt na końcu
fadeout.time = 90
fadeout.col = 0,0,0
;zakończenie
end.time = 600

; animacja
[Begin Action 0]
0,0, 0,0, -1
[Begin Action 1]
1,0, 0,0, -1

; tło sceny
[BG0Def]
...

Napisz komentarz w tym Artykule